Polityka Prywatności

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej dostępnej pod nazwą domeny internetowej center-for-leadership.org (dalej „Strona Internetowa“), w tym w szczególności osób ubiegających się i biorących udział w programach edukacyjnych Center for Leadership (dalej: Programy) jest Center for Leadership (dalej „Administrator”). Dane osobowe przekazywane w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ RODO”).

2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora obejmują: imię i nazwisko, adres mailowy, adres zamieszkania, wykształcenie, zawód, stanowisko, dotychczasowy przebieg działalności zawodowej i społecznej, wizerunek, płeć, numer telefonu, numer IP urządzenia końcowego.
2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2.1, są przetwarzane w zakresie potrzebnym do organizacji i promocji Programów, w tym w szczególności do rekrutacji, przeprowadzenia poszczególnych edycji, budowania i rozwoju społeczności osób związanych z Programami (włącznie z Uczestnikami oraz absolwentami), w tym także informowania o Programach i powiązanych inicjatywach oraz do celów statystycznych.
3.
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej jak również usług świadczonych w ramach Programów.
4.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zwykłe korzystanie ze Strony Internetowej, polegające w szczególności na przeglądaniu jej treści, nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Udział w procesie rekrutacyjnym do poszczególnej edycji Programów wymaga podania tych danych, które w ramach formularza zgłoszenia dostępnego na Stronie Internetowej wskazane zostały jako informacje obligatoryjne, tj. imię i nazwisko, adres mailowy, adres zamieszkania, wykształcenie, zawód, stanowisko, dotychczasowy przebieg działalności zawodowej i społecznej, wizerunek, płeć, numer telefonu Uczestnika oraz imię i nazwisko, adres mailowy i numer telefonu osoby rekomendującej.
5.
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do kontroli przetwarzania danych, a w szczególności wglądu do swoich danych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania lub zmiany oraz prawo żądania ich usunięcia. Uprawnienia te mogą być realizowane poprzez wykorzystanie udostępnionych w tym celu funkcjonalności Strony Internetowej lub przez wniosek wysłany mailowo na adres contact@center-for-leadership.org.
6. Dane osobowe są przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
(i) Fundacja na rzecz światowej klasy edukacji i nauki w Polsce – Fundacja Uniwersytet dla Polski z siedzibą w Warszawie (KRS 0000870220);
(ii) członkowie Rady Programów;
(iii) partnerzy nominujący oraz inne podmioty i osoby biorące udział w procesie nominowania osób ubiegających się o udział w Programach oraz członkowie zespołów edukacyjnych Programów.
7. W trakcie procesu składania zgłoszenia osoba ubiegająca się o udział w edycji Programu może podać dane osobowe osoby gotowej udzielić tej osobie rekomendacji, przy czym dane te obejmują imię, nazwisko, adres email, organizację lub podmiot, z którym osoba udzielająca rekomendacji współpracuje, bądź który reprezentuje oraz numer telefonu. Dane osoby udzielającej rekomendacji są przetwarzane do celów rekrutacji do Programów. Wraz z podaniem tych danych osoba ubiegająca się o udział w Programie zapewnia i gwarantuje, że osoba udzielająca rekomendacji wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora.

3. Bezpieczeństwo danych osobowych
1. Administrator dołoży należytej staranności celem zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności celem uniemożliwienia pozyskiwania, wykorzystywania i modyfikacji tych danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich standardów bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
2. Strona Internetowa może zawierać odnośniki (hiperłącza) do innych stron www. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady przetwarzania oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych stosowane przez operatorów tych stron internetowych. Ze względów bezpieczeństwa, Administrator sugeruje, aby po przejściu na inne strony internetowe, zapoznać się dokładnie z zasadami przetwarzania oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych stosowanych przez operatorów tych stron.

4. Pliki cookies
1. Podczas korzystania ze Strony Internetowej na urządzeniu końcowym osoby, której dane dotyczą, zapisywane są tzw. pliki cookies, tj. informacja elektroniczna w formie pliku tekstowego, zawierająca unikalny kod, przesyłana do przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez tę osobę oraz przechowywana na twardym dysku wykorzystywanego przez nią sprzętu, w celu ułatwienia dostępu oraz korzystania ze Strony Internetowej.
2. Pliki cookies są stosowane w celu dopasowania zawartości stron internetowych do preferencji osób, których dane dotyczą oraz tworzenia anonimowych statystyk, wskazujących sposób, w jaki dana osoba korzysta ze Strony Internetowej.
3. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach, w szczególności na ich podstawie nie można ustalić ich tożsamości. Pliki cookies stosowane na Stronie Internetowej nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
4. Strona Internetowa korzysta z dwóch rodzajów plików cookies: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu wylogowania się ze Strony Internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Nazwa cookie Rodzaj (sesyjne czy stałe) Cel zapisania

5. Jeżeli użytkownik nie chce, aby pliki cookies były zapisywane na wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym, powinien zmienić ustawienia domyślne przeglądarki internetowej. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronach www dostawców przeglądarek internetowych. Ograniczenie lub wyłącznie stosowania plików cookies może jednakże mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej.

5. Pozostałe postanowienia
1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
2. Wszelkie terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności i pisane z dużej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
3. W ramach Strony Internetowej Administrator zapewnia użytkownikom dostęp do aktualnej informacji o ewentualnych, szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi wprowadzonych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.