Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin wydany na postawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) określa rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Center for Leadership.

1.2. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

1.3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Center for Leadership, ul. Jana Styki 22/2, 03-928 Warszawa oraz na stronie Center for Leadership https://center-for-leadership.org/terms/

2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

2.1. Usługodawca – Center for Leadership, ul. Jana Styki 22/2, 03-928 Warszawa, NIP 1130067440, REGON 010404014.

2.2. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2.3. Usługi lub Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Center for Leadership opisane w części 3 niniejszego Regulaminu.

3. Rodzaje i zakres usług objętych regulaminem

3.1. Programy edukacyjne zamknięte – Usługa polegająca na realizacji programu edukacyjnego, za które opłata będzie realizowana drogą elektroniczną przy użyciu przelewu elektronicznego poprzez zewnętrzny system płatności, obsługiwany przez mBank S.A. oraz operatora TPAY.COM należącego do spółki Krajowy Integrator Płatności.

4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

4.1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona przez Usługodawcę i przyjęta przez Usługobiorcę.

4.2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej.

4.3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

4.4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze:

a. bezprawnym, a w szczególności naruszającym dobra osobiste osób trzecich, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd,

b. mogącym wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych oraz urządzeń końcowych.

4.5.Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.

4.6.W celu prawidłowego korzystania z serwisu za pośrednictwem strony www wymagane są:

a. przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, 

b. minimalna rozdzielczość dla urządzeń mobilnych: 320×480 px. 

4.7.Świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

5. Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia usług oraz rozwiązywania umów

5.1. Umowa zawierana jest w formie pisemnej lub poprzez poprzez zaakceptowanie przez Usługodawcę zarejestrowanego formularza aplikacyjnego.

5.2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usługi w terminie określonym w zawartej pisemnie umowie lub formularzu aplikacyjnym.

5.3. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usług bądź dokonać zmiany świadczonych usług zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

5.4. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług bądź dokonać zmiany świadczonych usług zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

6.1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług przez Usługodawcę, w tym zawarcia i wykonania umowy należy składać pisemnie na adres Usługodawcy: Center for Leadership, ul. Jana Styki 22/2, 03-928 Warszawa.

6.2. Reklamacje mogą być składane z tytułu:

a. niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

6.3. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była

 wykonana lub miała być wykonana.

6.4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać opis zdarzenia podlegającego reklamacji, w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.

6.5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

6.6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym Regulaminie.

7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 16, poz.93,z 1964r z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawa telekomunikacyjnego.

7.3. W zakresie rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego regulaminu właściwy jest  sąd powszechny dla siedziby Usługodawcy.

—————————————————————

Dz.U.2020.344 t.j. | Akt obowiązujący

Wersja od: 3 marca 2020 r.

Art.  8.  [Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną]

1. Usługodawca:

1) określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej “regulaminem”;

2) nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

2. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Regulamin określa w szczególności:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4) tryb postępowania reklamacyjnego.

 

Regulamin płatności za pośrednictwem serwisu TPAY.COM

1.Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wpłat przez Płatników na rzecz Center for Leadership za pośrednictwem Serwisu TPAY.COM

2.Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

2.1.Odbiorca płatności – Center for Leadership, ul. Jana Styki 22/2, 03-928 Warszawa, NIP 1130067440, REGON 010404014.

2.2. Płatnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje płatności na rzecz Odbiorcy.

2.3. Operator płatności –TPAY.COM – System płatności Tpay.com należy do spółki, Krajowy Integrator Płatności S.A. plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań , NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.

2.4. Serwis  internetowy – serwis TPAY.COM pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem a Odbiorcą.

2.5. Płatność – dokonywana przez Płatnika płatność na rzecz Odbiorcy z wykorzystaniem Serwisu TPAY.COM.

 3. Odbiorca i operator płatności 

3.1. Odbiorcą płatności jest Center for Leadership.

3.2. Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą TPAY” na rzecz Płatników i Odbiorcy płatności jest Operator płatności. Operator płatności realizując Usługę TPAY występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2017 r. o Usługach płatniczych. (Dz.U. 2016.1572 t.j.). Wszystkie transakcje przeprowadzane są podczas połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem wystawionym przez PCC CERTUM. Spółka KIP S.A. spełnia szereg rygorystycznych wymogów związanych z bezpieczeństwem finansowym, operacyjnym i prawnym. Jako pełnoprawna instytucja finansowa jest ściśle nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego świadcząc usługi w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej.

3.3. Wpłaty przekazywane za pośrednictwem TPAY.COM będą przekazywane na rachunek bankowy mBanku S.A., numery rachunku: 16 1140 2004 0000 3802 7425 6416, IBAN: PL.

 4.Reklamacje i zwroty

4.1. Odbiorca płatności nie przewiduje zwrotu wpłaconych środków ani reklamacji.

 5.Ogólne zasady i kontakt

5.1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Center for Leadership, ul. Jana Styki 22/2, 03-928 Warszawa oraz na stronie Center for Leadership https://center-for-leadership.org/ 

5.2. W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.