Regulamin płatności za pośrednictwem serwisu TPAY.COM

1.Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wpłat przez Płatników na rzecz Center for Leadership za pośrednictwem Serwisu TPAY.COM

2.Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

2.1.Odbiorca płatności – Center for Leadership, ul. Jana Styki 22/2, 03-928 Warszawa, NIP 1130067440, REGON 010404014.

2.2. Płatnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje płatności na rzecz Odbiorcy.

2.3. Operator płatności –TPAY.COM – System płatności Tpay.com należy do spółki, Krajowy Integrator Płatności S.A. plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań , NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.

2.4. Serwis  internetowy – serwis TPAY.COM pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem a Odbiorcą.

2.5. Płatność – dokonywana przez Płatnika płatność na rzecz Odbiorcy z wykorzystaniem Serwisu TPAY.COM.

 3. Odbiorca i operator płatności 

3.1. Odbiorcą płatności jest Center for Leadership.

3.2. Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą TPAY” na rzecz Płatników i Odbiorcy płatności jest Operator płatności. Operator płatności realizując Usługę TPAY występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2017 r. o Usługach płatniczych. (Dz.U. 2016.1572 t.j.). Wszystkie transakcje przeprowadzane są podczas połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem wystawionym przez PCC CERTUM. Spółka KIP S.A. spełnia szereg rygorystycznych wymogów związanych z bezpieczeństwem finansowym, operacyjnym i prawnym. Jako pełnoprawna instytucja finansowa jest ściśle nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego świadcząc usługi w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej.

3.3. Wpłaty przekazywane za pośrednictwem TPAY.COM będą przekazywane na rachunek bankowy mBanku S.A., numery rachunku: 16 1140 2004 0000 3802 7425 6416, IBAN: PL.

 4.Reklamacje i zwroty

4.1. Odbiorca płatności nie przewiduje zwrotu wpłaconych środków ani reklamacji.

 5.Ogólne zasady i kontakt

5.1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Center for Leadership, ul. Jana Styki 22/2, 03-928 Warszawa oraz na stronie Center for Leadership https://center-for-leadership.org/ 

5.2. W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.